FANDOM


Ang Buod:Edit

Ang kuwento ay umiikot sa isang salamangkero. Siya ay bumisita sa isang karaniwang klase sa isang karaniwang unibersidad. Walang naniwala sa kanya na siya ay isang salamangkero. Walang gustong makinig dahil pagod na rin ang buong klase manood sa mga bagay na di' interesante. Kinumbinsi ng salamangkero ang guro at mga mag-aaral sa klase na mayroon siyang mahika.Pinapikit niya ang kaniyang mga tagapanood at paglipas ng ilang segundo ay pinadilat niya ang mga ito. Napansin ng klase na wala namang nangyaring pagbabago sa kanila. Naubos ang pasensiya ng mga mag-aaral at sumisenyas na sa relo ang guro. Muling nakiusap ang salamangkero sa klase. Nais niyang maipamalas ang kaniyang tunay na kakayahan. Muli ay pinapikit niya ang mga tagapanood at pinadilat. Nagulat ang mga tagapanood sa kanilang nakita. Nakita nila ang tatlong naagnas na bangkay na ayon sa salamangkero ay ang kanilang mga magulang, kaibigan, kapatid at iba pang mahal sa buhay. Nabahala ang klase sapagkat hindi nangangamoy ang mga bangkay at wala rin itong mga ilong, mukha at hubog ng katawan. Nagsigawan ang mga tagapanood at sinabing isang malaking ilusyon lamang ang mga ito o panloloko. Sa oras na iyon ay biglang naglaho ang salamangkero. Nawala rin ang ala-ala ng klase at nanatili ang pagiging karaniwang ng araw na iyon. Samantala, sa isang tagong lugar sa unibersidad, may nabuwal na isang matandang puno, walang sinuman ang nakarinig sa pagbagsak, at walang sinuman ang nakakita sa pagkalaglag nito.


Mga Tauhan:Edit

1. Salamangkero - Si salamangkero ang pangunahing tauhan sa kuwento ng Isang Araw ng Pamamalikmata ni Vlad Gonzales. Kinukumbinsi niya ang klaseng kaniyang pinuntahan na mayroon siyang mahika. Siya ay biglang nawala noong nagkaroon ng tatlong bangkay na naagnas sa silid. Kasabay niyang naglaho ang mga ala-ala ng klase sa karaniwang araw na iyon.

2.Tagapanood/ Klase - Ang mga tagapanood ay binubuo ng mga mag-aaral at isang guro. Hindi nila pinaniwalaan ang salamangkerong dumaan sa kanilang klase. Ipinagpatuloy nila ang kanilang karaniwang araw na di' namalayang mayroon na palang nangyaring kakaiba sa araw na iyon.


Ang Tema ng Kuwento:Edit

1. Ilusiyon - Ito ay tumutukoy sa isang huwad na itsura o mapanlinlang na mga impresiyon ng katotohanan.

Sanggunian:

1. http://www.thefreedictionary.com/illusion